16-11-2020
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Екосистем Юръп“ , със седалище гр. Видин 3700, ул „Цар Асен I“ №28, вх. А, ап. 1, и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружението,

свиква

редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 23.11.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, в заседателната зала на Сдружението, при следния дневен ред:

1. Промяна на лицето, представляващо организацията.

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 28 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 16:30 часа.

Очакваме ви на 23.11.2020 г.

Стоян Фълджийски

Председател на УС

Сподели: