13-12-2016
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Екосистем Юръп“ , със седалище гр. Видин 3700, ул „Цар Асен I“ №28, вх. А, ап. 1, и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 24 и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 13.12.2016 г. от 16:30 ч. в гр. София, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, в заседателната зала на Сдружението, при следния дневен ред:

1.Преглед на дейността през последните 12 месеца
2.Анализ на резултатите от подадени проектни предложения към донорски програми
3.План за дейностите през следващите 12 месеца

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание

При липса на кворум на основание чл. 28 ал. 1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа.

Надявам се да се видим на 13.12.2016 г., за да можем заедно с вас да движим нашето Сдружение напред.

Стоян Фълджийски

Председател на УС

Сподели: