09-04-2024
Мобилност проект Place Out!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА PLACE OUT!

Place Out! Общ преглед:

Place Out! е проект по програма „Еразъм+“, съфинансиран от Европейския съюз, насочен към разработването и прилагането на младежки политики в извънградските райони на ЕС с цел засилване на диалога между младежта и местните институции.

Place Out!  се развива предимно в четири извънградски района в четири държави от Европейския съюз:

 • Провинция Бадахос, в Естремадура (Испания),
 • Област Халкидики в провинция Солун (Гърция),
 • Долината Муджело, в област Тоскана (Италия)
 • Област Габрово (България)

На тези територии проектът осъществява дейности, насочени към изграждане на знания, обучение и диалог, за да се улесни комуникацията между младите хора и институциите при разработването на младежки политики. За да постигне това, проектът използва практиката на пространственото регенериране, като започва с идентифицирането на неизползвани, изоставени или недостатъчно използвани пространства, характерни за териториите на проекта и в по-широк план за селските райони в ЕС.

От декември 2023 г. до април 2024 г. проектът реализира:

 • тематични изследвания на социално-икономическите условия на четирите територии с позоваване на по-широката рамка на ЕС.
 • оценка на нуждите с участието на младите хора и институциите в четирите територии.
 • четири карти на изоставени и недостатъчно използвани пространства в четирите територии на Провинция Бадахос, Муджело, и Халкидики.
 • поредица от онлайн уебинари (от 6 март до 24 април), насочени към европейски младежки граждански организации.
 • поредица от онлайн уебинари (от 4 до 23 април), предназначени за европейските местни институции.
 • поредица от обучения и местни събития, проведени в четирите територии на проекта.

 

Последната фаза на проекта, която обхваща периода от април до ноември 2024 г., е насочена към улесняване на диалога и сътрудничеството между младите хора и местните институции на проектните територии. Целта е да се стигне до създаването на общ документ, посветен на темата за младежките политики в европейските региони.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТТА

Дата: Май 27 до Май 31
Местоположение: Алмендралехо, Естрамадура (Испания)
Тема: Младежки политики и регенерация на пространството в неурбанизираните райони на ЕС
Участници:  Общо 12 млади хора на възраст до 35 години и 4 членове на местни институции от провинция Бадахос, Муджело, област Габрово и Халкидики
Цел:
1) повишаване на компетентността по отношение на младежките политики в извънградските райони

2) създаване на мрежа в рамките на проектните територии на ес

3) да се обмени опит между проектните територии

Дейности: Обучения, кръгли маси, посещения на място и споделяне на опит.
Стойност: Всички разходи за пътуване, храна и настаняване ще бъдат покрити от проекта Place Out!

От Май 28 до Май 31 проектът Place Out ще бъде домакин на дейности за мобилност в Алмендралехо, Естрамадура (Испания).

По време на мобилността група млади хора и институции от провинция Бадахос, Муджело, област Габрово и Халкидики ще имат възможност да участват в дискусии относно политиките за младежта в извънградските райони на ЕС. Мобилността ще има образователен характер, ще бъде насочена към участие и обмен, ще бъде посветена на условията за живот на младите хора и младежките политики в извънградските райони.

В проекта ще участват 12 млади хора на възраст до 35 години от провинция Бадахос, Муджело, област Габрово и Халкидики, както и четирима представители на местни институции от тези територии.

Участниците ще придобият експертен опит по отношение на подобряването на състоянието на младежта в извънградските райони чрез практики за пространствено възстановяване, като изхождат от опита на участника в проекта и опита на партньорите по проекта.

Възприетата методология ще бъде базирана на проекти, улесняваща активното участие и сътрудничество между участниците, които ще бъдат ангажирани с обсъждането и формулирането на насоки за документ, насочен към подобряване на младежките политики в селските региони на ЕС. Мобилността ще включва обучения, кръгли маси и посещение на място в община Алмендралехо.

Освен младежи и местни институции, в мобилността ще участват и експерти от партньорските организации на „Place Out!“. Тези експерти ще донесат със себе си специализирани знания и умения в областта на развитието на извънградските райони и младежките политики и ще си сътрудничат с младите участници и местните институции, за да предоставят техническа подкрепа, да водят дискусии и да допринасят за формулирането на насоки за подобряване на младежките политики в селските региони на ЕС.

Мобилността ще се ръководи от The Democratic Society, с участието на Lama Impresa Sociale, Beecom, Wazo Coop., Ecosystem Europe, Gabrovo Municipality, Unione Montana Dei Comuni del Mugello, Instituto de la Juventud de Extremadura, Impact Hub Global.

Place Out! се съфинансира от Европейския съюз.

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля изпратете Вашите формуляри на milena@ecosystemeurope.org в срок до

20 април 2024

 1. Лична информация:
 • 1 Име:
 • 2 Фамилия:
 • 3 Дата на раждане:
 • 4 Email:
 • 5 Мобилен телефон:
 1. Владеене на английски език:

Моля, изберете опцията, която отговаря най-добре на вашето ниво на владеене на английски език:

 • Майчин език
 • Свободно владеене на езика
 • Средно
 • Основно

 

 1. Лично представяне:
  Опишете накратко себе си.

(максимум 2500 знака)

4. Имате ли експертни познания/предишен опит по темите на „Place Out!“ (извънградски райони, младежки политики, изграждане на диалог, обновяване на пространства)?

ДА/НЕ

5. Ако отговорът е ДА, моля, опишете накратко вашите експертни познания/предишен опит.
(максимум 2500 знака)

 1. Мотивация за участие в мобилността:
  (максимум 4000 знака)
 2. Предишно участие в дейностите на Place Out! Activities:
  Участвали ли сте в предишни дейности по проекта Place Out!?

– ДА/НЕ

Ако ДА, моля, посочете:

 • Обучения
 • Онлайн уебинари
 • Събития
 1. Предишно участие в подобни дейности от други проекти на ЕС или извън ЕСДА/НЕ

Ако ДА, моля, добавете името и уебсайта/социалните медии на проекта/дейностите
1)______________________
2)_____________________
3)______________________
4)_____________________

8. Декларация за съгласие:

 • С изпращането на това заявление се съгласявам да бъда включен/а в снимки или видеоклипове, направени по време на събитието, които могат да бъдат използвани от партньорите по проекта и Европейската комисия за комуникационни и рекламни материали, свързани с курса и проекта Place Out! проекта, както и за други нетърговски дейности, пряко свързани с участието на младите хора и възстановяването на извънградските райони.
 • Съгласен/съгласна съм да бъда включен/а в снимки или видеоклипове, които ще бъдат направени по време на събитието и ще бъдат използвани от партньорите по проекта и Европейската комисия за комуникационни и рекламни материали за курса и проекта Place Out! и други некомерсиални дейности, пряко свързани с участието на младите хора и възстановяването на извънградските райони
 • Известно ми е, че Сдружение „Екосистем Юръп“, след решението на партньорите на „Place Out!“, ще направи подбор сред получените заявления. Участието в предишни дейности на Place Out! ще бъде критерий за избор на участниците.
Сподели: