Проект: NBS Академия
Описание:

Проект NBS Академия
Целта на проекта е създаване на условия за обмяна на практики между обучители на учители, учители, създатели на образователни политики и образователни експерти, чиято работа е разработване и пилотиране на обучителни програми развиващи компетентностите, заложени в концепцията Образование за устойчиво развитие и свързани с природно-базирани решения.

Мисия
Мисията на проекта е да доразвие знанията и уменията на обучителите на учители и учителите предоставяйки необходимите ресурси за интегриране на природно-базираните решения в тяхната професионална практика. Днес тези решения са най-ефективният инструмент за екологично образование, който създава предпоставки за устойчиво бъдеще за нашите общности и екосистеми.

Природно-базирани решения (nature-based solution)
Европейска комисия ги определя като: „Решения, вдъхновени и свързани с природата, които са икономически ефективни, едновременно осигуряват екологични, социални и икономически ползи и спомагат за създаването устойчиви модели на живот. Тези решения внасят повече и по-разнообразни природни характеристики и процеси в градовете, ландшафтите и морските пейзажи чрез адаптирани към местните условия, ресурсно ефективни и системни интервенции.“

Природно-базирани са решенията свързани със:

 • защитата, възстановяването или управлението на екосистемите*
 • с устойчивото управление на водите, на обработваемата земя и горското стопанство
 • със създаването и интегрирането на екосистемни услуги в и около градовете, каквито са например зелените покриви и изкуствените влажни зони (за пречистване на отпадъчни води)**

Визия
Създаване и развитие на Академия за включване на природно-базираните решения в обучението на учители. Това си представихме, когато през лятото на 2022 година обсъждахме този проект. Амбицията ни бе и остава голяма – Академия, която да постави основите на така наречените Общности за обмяна на практики.

Какво представляват? Хората винаги сме (се) учили заедно – едни от други. Така е било в цялата ни история и ще бъде вярваме и занапред. Терминът се поставя за първи път от когнитивните антрополози Джийн Лейв (Jean Lave) и Етиен Венгер (Etienne Wenger), които изучават стажуването като обучителна практика. Венгер казва: „Общности за обмяна на практики са групи от хора, които имат обща страст или интерес и се учат как да работят по-добре, споделяйки редовно напредъка си“.

Общностите създават среда, която предполага, че работейки заедно ние се учим по-добре да решаваме проблеми, приоритизирайки отворената комуникация и давайки на отделните участници достатъчно възможности да учат и научават едни от други.

Идентичност
NBS Академия е проект-пионер стремящ се към трансформация на образованието, чрез въвеждане на новаторски методи свързани с природно-базираните решения. Проектът създава подкрепящо и сътрудничещо си пространство за учене, окуражаващо преподавателите да приемат и използват творчеството и въображението, критичното мислене и практическото преживяване. Произлизащ от принципите на устойчивостта и екологичната отговорност, проектът се стреми да послужи като катализатор за промяна, изграждащ бъдеще, което интегрира природно-базираните решения към педагогическата практика в, извън и отвъд класната стая.

На добър час!

*Екосистемата представлява „динамичен комплекс от растителни, животински и микробни съобщества и тяхната абиотична среда, взаимодействащи си като функционална единица“ (Конвенция за биологичното разнообразие, 1992). Екосистемите могат да бъдат от всякакъв размер, от капка вода до цялата планета. Основните типове екосистеми са: сухоземни, сладководни и морски.

**Екосистемни услуги: (1) благата, които хората получават от екосистемите (Millennium Ecosystem Assessment, 2005); (2) прекия или косвен принос на екосистемите за благосъстоянието (качеството на живот) на хората (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010).


Начална дата:  01/06/2023

Крайна дата:  31/05/2026


Финансиране: 
 • Erasmus+ Teacher Academies
  Erasmus+ Teacher Academies

  Erasmus+ Teacher Academies


Резултати: 

Очакваните резултати от проекта включват:

 1. Паневропейска мрежа от професионалисти създаващи иновативни обучителни програми включващи природно-базирани решения.
 2. Професионалисти, организирани в Общност за обмяна на практики, и работещи за включване на природно-базирани решения като част от националното образователно съдържание.
 3. Утвърдено присъствие на природно-базираните решения в европейското образователно съдържание, чрез пилотирани и валидирани обучителни програми, включително схеми за физическа и дигитална мобилност.
 4. Утвърдено присъствие на природно-базираните решения в европейското образователно съдържание, чрез разработени мотивационни инструменти и мерки.
 5. Създадени предпоставки за включване на природно-базираните решения в европейското образователно съдържание, чрез основани на доказателства препоръки за разработване на европейски и национални политики.

Продукти: 

Някои от основните продукти на проекта включват:

 1. Стратегическа рамка за включване на природно-базирани решения в образователното съдържание, чрез развиване на Общност за обмяна на практики, включително механизми за подкрепа.
 2. Доклад за нуждите от обучение на обучителите на бъдещи и настоящи учители.
 3. Обучителна програма за обучители на бъдещи и настоящи учители.
 4. Международно лятно училище за обучители – 2024 г.
 5. Обучителни модули за специалност педагогика.
 6. Обучителни модули за СДК/ПКС.
 7. Международно лятно училище за бъдещи и настоящи учители – 2025 г.
 8. Дигитална обучителна схема, основана на виртуална реалност.
 9. Mасов отворен онлайн курс (MOOC) за обучение на бъдещи и настоящи учители, включващ природно-базирани решения.
 10. Препоръки за разработване на европейски и национални политики.

Продуктите ще намерите като файлове под този списък в момента на тяхното разработване.

Сподели: