Проект: ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА
Описание:

В световен мащаб, Международния съюз на асоциациите на алпийските водачи (IFMGA) е единствената професионална организация, призната за регулаторен фактор, а по отношение на Европейския съюз организацията налага професионални стандарти на IFGMA в страни, където такава дейност се регулира съгласно Директива 36/2005 / ЕО. При тези условия всички организации, акредитирани от IFGMA, трябва да спазват специфични изисквания, съобразени с компетентностите, които са необходими за професията алпийски водач.

Основната цел на този проект е привеждането в съответствие на националната квалификация на Румъния и България към изискванията, признати от IFGMA, и прехвърлянето на ноу-хау, което да гарантира признаването на тази квалификация в Европа и на международно ниво.
Независимо от това, че IFMGA има вече изградени съществуващи изисквания, всяка страна / институция има известна свобода в разработването на свои собствени начини и методи за прилагането на съществуващите IFMGA изисквания. В допълнение развиващия се пазар на труда изисква и нови компетенции, като например прехода към зелена икономика. Като част от дейностите си проектът има за цел да развие нови компетенции в сферата на „зелените умения“, посветени на професията алпийски водач.

 


Начална дата:  01/11/2017

Крайна дата:  31/08/2019


Финансиране: 

Резултати: 

Основни резултати от проекта:

Повишаване на прозрачността, съпоставимостта и признаването на квалификацията „алпийски водач“ на европейско ниво чрез реализиране на общ професионален стандарт с използване на Европейски инструменти и методи и прилагане на нови / подобрени професионални стандарти в Румъния и България.

Улесняване на мобилността на ученето и труда, и пригодността за заетост между участващите държави и на Европейско равнище чрез реализиране на дейности, предвиждащи сътрудничество и обмен на добри практики в рамките на проекта и извън него.

Подобряване на качеството на програмите за ПОО чрез по-добро разбиране и прилагане на смесени методи на ПОО от обучители чрез обмен на добри практики между партньорите и разработване на иновативен курс за комбинирано обучение (електронно обучение, практика, мобилност и учене чрез работа).


Продукти: 

Очаквани продукти на проекта:

  • Общ професионален стандарт за професия „Алпийски водач“;
  • Платформа за електронно обучение и комбинирани курсове за обучение: www.mont-guide.eu/elearning.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Сподели: