Проект: Зелени идеи за туризма в Европа – GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe
Описание:

Цел на проекта:

Подобряване на практическата насоченост на професионалното образование в туризма, чрез увеличаване познанията на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда.

Екологичната отговорност е сред основните фактори влияещи върху конкурентоспособността на туризма в Европа. Въвеждането на устойчиви екологични практики в туризма, изисква не само по-добро управление на природните ресурси, но също така и практически инструменти за тяхното въвеждане.
Настоящият проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ събира водещи организации в областта на образованието, онлайн обучението, опазването на околната среда и устойчивото развитие, всички те обединени от идеята да подпомогнат туристическия бизнес да посрещне бъдещите предизвикателства.
Очаква се проектът да укрепи връзката между туристическия бизнес и професионалните гимназии по туризъм, чрез представянето на реални бизнес казуси от пресечната точка на туризма и зелената икономика. Основният продукт на проекта е създаването на онлайн обучителна платформа, чрез която учениците ще могат да проследят екологичния ефект от управленските решения на мениджърите в туризма, въз основа на реални бизнес примери от цял свят. В допълнение платформата ще дава възможност за симулация на бизнес действителност и промяна на управленските решения , както и на произтичащия от тях натиск върху природата.
За да се улесни процеса на усвояване на знания от учениците, информацията ще бъде представена чрез достъпни графични способи подобни на мисловните карти.

Връзката с реалния бизнес ще бъде осъществена посредством въвличането на представители на туристическия бранш в активна комуникация по проекта и представяне на проблеми и решения от бизнеса. Очаква се представители на настанителния сектор да допринасят и в бъдеще за обновяването на библиотеката с нови примери, за да се осигури актуалността на инструмента. Освен реални казуси, онлайн обучителната платформа ще включва и теоретична част, описваща актуални и нововъзникващи практики свързани с устойчивото развитие на туризма.

Крайната цел е въвеждането и активното използване на инструмента в учебната програма на професионалните училища, както и в програмите за професионално обучение на управителски кадри в туристически предприятия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Начална дата:  01/10/2015

Крайна дата:  31/03/2018


Финансиране: 

Резултати: 
  • Идентифициране на пропуските в професионалното образование по туризъм в страните-партньори относно устойчивото управление;
  • Проучване на новаторските практики в сферата на устойчивия туризъм;
  • Създаване на сайт-инструмент представящ теорията и приложението на тези практики;
  • Създаване на устойчиви връзки със света на бизнеса
  • Популяризиране на инструмента сред представители на образователната система и професионалните организации от туристическия бранш и интегрирането му в учебните програми.

Сподели:
Проект: Зелени идеи за туризма в Европа – GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe
Event
Събития

Събития във всяка от страните-партньори, представящи инструмента пред представители на туристическия бизнес.

01/05/2017
Event
Събития

Събития във всяка от страните-партньори, представящи инструмента пред представители на професионални училища, професионални организации в сферата на туризма, държавни служители и центрове за професионално образование.

01/05/2017
Event
Обучения

Обучения във всяка от страните-партньори за учители от професионални гимназии, запознаващи ги с целта и функциите на инструмента.

01/03/2016