Проект: ГРАДСКА НАУКА – ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКАТА СРЕДА!
Описание:

Над 70% от българите живеят в градове. Качеството на живот, което предлагат, е изключително важно за привличане и задържане в града на активни млади хора, предприемачи, туристи и най-вече … … жители. Същевременно, градовете са с най-голям дял в енергийното потребление и генерирането на парникови газове, със значимо въздействие върху всички компонентите на околната среда. Излиза, че градовете са мястото, където можем най-видимо да заявим и постигнем желаната промяна в условията, които определят качеството на живот.

Общата ни задача е да проектираме градовете така, че да предоставят своите услуги, създавайки условия за сигурна и здравословна среда и информирани и проспериращи жители.

ГРАДСКА НАУКА е проект, чиято цел е да допринесе към способността на учениците да участват в създаването на здравословна градска среда!

ГРАДСКА НАУКА насочва усилия към демонстриране силата на науката в разработване на решения за градската среда, към вдъхновяване на учениците за ползите от науката в създаването на желаната промяна в условията, които определят качеството на живот.

ГРАДСКА НАУКА предлага новаторско и вълнуващо учебно съдържание, чрез което учители демонстрират връзката на науката с реални житейски ситуации, които обуславят условията, които определят качеството на живот. Разбирането на науката е и предпоставка за конкурентоспособността на младите хора в утрешния ден.

ГРАДСКА НАУКА поставя проучвателни и изследователски научни задачи, използвайки града като „жива“ лаборатория, чрез която учениците усвояват нови научни умения и намират тяхното практическо приложение за създаване на здравословна градска среда. Темата със замърсяването на въздуха в градовете, например, може да насочи към дискусия за превръщането на покривните пространства в естествени местообитания на растения или към архитектурни решения за ограничаване натрупването на замърсители, или към алгоритми за по-ефективно придвижване до и от работното място.

ГРАДСКА НАУКА не разглежда отделни компоненти, а предлага подход за разглеждане и разбиране на града като поредица от взаимовръзки, създаващи цялостна градска екосистема.

Присъединете се към нас за превръщане на този подход в поход за добро настроение в и извън класната стая.

Както обикновено – вратите ни са отворени, широко, за сътрудничество и общностно развитие!


Начална дата:  01/09/2018

Крайна дата:  31/08/2020


Финансиране: 

Резултати: 

Достъп до висококачествени обучителни материали за преподаване на природни науки.

Повишаване интереса на учениците към гражданското участие с цел по-здравословни условия за живот.

Повишаване интереса на учениците към научните специалности за кариерно развитие.

Развиване на умения за работа в научно ориентирани бизнеси.

Подобряване профила на научните специалности и постигане на по-добри резултати към образователния стандарт.

Създаване на възможност за професионално развитие на учителите.


Продукти: 

Проучване на пречките и възможностите пред практическо прилагане на учебното съдържание по природните науки в решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Педагогическа рамка за разработване на учебни материали за практическо прилагане на учебното съдържание по природните науки в решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Учебни материали за практическо прилагане на учебното съдържание по природните науки в решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Обучения на учители за практическо прилагане на учебното съдържание по природните науки в решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Оценъчна система на нивото на знания, умения и отношения при решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Подкрепа за учители в прилагане на проектно-базирано-обучение при работата по природни науки в 7-9 кл.

Споделени добри практики за практическо прилагане на учебното съдържание по природните науки в решаване на задачи за подобряване условията на живот в градската среда.

Сподели: