28-11-2017
ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА

Стартираме нов проект, чиято основна цел е повишаване на прозрачността, съпоставимостта и признаването на квалификацията „алпийски водач“ на европейско ниво, чрез реализиране на общ професионален стандарт с използване на Европейски инструменти и методи и прилагане на нови и/ или подобрени професионални стандарти в Румъния и България.

Освен това, реализицията на дейностите следва да улесни мобилността на ученето и труда, и пригодността за заетост между участващите държави и на Европейско равнище, чрез реализиране на дейности предвиждащи сътрудничество и обмен на добри практики в рамките на проекта и извън него.

И най-сетне да се подобри качеството на програмите за професионално обучение чрез по-добро разбиране и прилагане на вложените в тях смесени методи обучение чрез обмен на добри практики между партньорите и разработване на иновативен курс за комбинирано обучение (електронно обучение, практика, мобилност и учене чрез работа).

Повече можете да намерите в секция Проекти …

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Сподели: